Wanneer er toch een discussie zou ontstaan, geven wij er natuurlijk de voorkeur aan om samen rond de tafel te gaan zitten en te bekijken hoe we uit een eventuele impasse kunnen komen.

Komen we maar moeilijk tot een resultaat dan kiezen wij als partijen voor de buitengerechtelijke geschillenoplossing via Bemiddeling.

Jij kan je eveneens richten tot de desbetreffende ombudsdienst(en).

Komt het uiteindelijk toch tot een procedure, dan gelden volgende regels: elke overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van betwisting en geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen – afdeling Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van het geschil.